Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego
with Brak komentarzy

Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa. W … Read More

Nabycie belgijskiego obywatelstwa według nowych przepisów
with Brak komentarzy

W Belgii zaostrzono przepisy dotyczące nabycia obywatelstwa[1]. Od 1 stycznia 2013 r., procedura ubiegania się o obywatelstwo uległa zmianie. Według nowej regulacji prawnej, każdy, kto nie urodził się w Belgii ma prawo ubiegać się o tutejsze obywatelstwo po pięciu, a … Read More

System emerytalny w Belgii
with Brak komentarzy

System emerytalny w Belgii podzielony jest na trzy filary. I-szy filar to emerytura ustawowa, obliczana i przyznawana na podstawie kariery zawodowej. II-gi filar obejmuje indywidualne lub grupowe pracownicze programy emerytalne. Mianem III-go filaru określa się wszelkie inne indywidualne i dobrowolne … Read More

Upadłość przedsiębiorstwa pracodawcy
with Brak komentarzy

Prawa pracowników Gdy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne m.in. wobec ubezpieczenia społecznego, wobec urzędu skarbowego, wobec pracowników, wobec dostawców, często kończy swoją  działalność i zwraca się do sądu gospodarczego (upadłościowego) o oficjalne ogłoszenie upadłosci. Gdy upadłość zostaje zatwierdzona przez sąd gospodarczy, … Read More

Jak postępować w przypadku choroby lub wypadku
with Brak komentarzy

Pracownik niezdolny do pracy wyniku choroby lub wypadku powinien natychmiast powiadomić o tym swojego pracodawcę (atrt. 31§2 kodeksu pracy). Można to zrobić telefonicznie, pisemnie, poczta elektroniczną czy faxem. Oprócz tego trzeba dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie musi być dostarczone … Read More

Regulamin pracy
with Brak komentarzy

Regulamin pracy ustala wewnętrzny porządek i organizację pracy w przedsiębiorstwie oraz określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Regulamin pracy jest dokumentem stworzonym przez radę zakładową lub przez pracodawcę. Jest uzupełnieniem umowy o pracę. Każdy regulamin pracy zawiera … Read More

Zmiany w sektorze czeków usługowych – PC 322.01
with Brak komentarzy

W wyniku zmian spowodowanych ostatnią reformą państwową zostały uchwalone nowe prawa dotyczące sektora czeków usługowych. Zmiany te dotyczą uprawnień i autonomicznych przepisów poszczególnych regionów: Flamandzkiego, Walońskiego oraz stołecznego Brukseli. Na dzień dzisiejszy wprowadzono dopiero nieliczne zmiany ale wciąż trwają negocjacje … Read More

Ubezpieczenie zdrowotne i służba zdrowia
with Brak komentarzy

Każdy mieszkaniec Belgii, zarejestrowany w urzędzie gminy i zatrudniony na umowę o pracę, prowadzący działalność gospodarczą lub będący członkiem rodziny, podlega obowiązkowemu systemowi ubezpieczenia zdrowotnego.   Podlegają mu osoby mające co najmniej 25 lat, osoby mające mniej niż 25 lat … Read More

Belgijskie świadczenia rodzinne
with Brak komentarzy

Kto ma prawo do pobierania belgijskiego zasiłku rodzinnego – osoby zatrudnione w Belgii na umowe o pracę – osoby pobierające belgijskie świadczenia socjalne (zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, zasiłki inwalidzkie) – osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Belgii – … Read More

Święta Państwowe w Belgii
with Brak komentarzy

Pracownicy zatrudnieni w sektorze prywatnym w zasadzie nie powinni pracować podczas ustalonych ustawowo dziesięciu dni świątecznych. Dotyczy to wszystkich pracowników z sektora prywatnego, niezależnie od rodzaju pełnionej funkcji, stażu pracy, czy wymiaru czasu pracy. Prawo przewiduje 10 dni świątecznych w … Read More

1 15 16 17 18 19 20 21
Facebook