Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut

Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

 

Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku.

 

Aktualny wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania apostille.

 

W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa).

 

Królestwo Belgii jest stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku. Belgijskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w belgijskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego i Współpracy Rozwojowej, Rue des Petits Carmes 27, Bruksela; tel.: +32 (2) 501 32 00, faks: +32 (2) 501 37 90 ; e-mail: legalisation.ae@diplobel.fed.be. Na wizytę można się umówić przez stronę internetową.

 

W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do aktów stanu cywilnego przyjmując:
• Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;
• Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

Akta stanu cywilnego zwolnione w Polsce od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym Akta stanu cywilnego zwolnione w Polsce od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)
Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

Podstawa prawna:
• Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
• Konwencja nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. poz. 1735);
• Konwencja nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1446);
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

www.bruksela.msz.gov.pl

Facebook