Sprawy spadkowe
with Brak komentarzy

Czas czytania: < 1 minute Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa. Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium Królestwa Belgii w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się … Czytaj więcej

„Poświadczenie życia” (na potrzeby ZUS)
with Brak komentarzy

Czas czytania: < 1 minute W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty”. Zgodnie z obowiązującym prawem, istnienie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych potwierdza wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz, który … Czytaj więcej

Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu
with Brak komentarzy

Czas czytania: < 1 minute Konsul na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.   Konsul może wykonać te czynności również na wniosek cudzoziemca lub organu … Czytaj więcej

Dowód osobisty
with Brak komentarzy

Czas czytania: < 1 minute Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.   Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do … Czytaj więcej

Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego
with Brak komentarzy

Czas czytania: 2 minut Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa. W … Czytaj więcej

Nabycie belgijskiego obywatelstwa według nowych przepisów
with Brak komentarzy

Czas czytania: 5 minut W Belgii zaostrzono przepisy dotyczące nabycia obywatelstwa[1]. Od 1 stycznia 2013 r., procedura ubiegania się o obywatelstwo uległa zmianie. Według nowej regulacji prawnej, każdy, kto nie urodził się w Belgii ma prawo ubiegać się o tutejsze obywatelstwo po pięciu, a … Czytaj więcej

System emerytalny w Belgii
with Brak komentarzy

Czas czytania: 4 minut System emerytalny w Belgii podzielony jest na trzy filary. I-szy filar to emerytura ustawowa, obliczana i przyznawana na podstawie kariery zawodowej. II-gi filar obejmuje indywidualne lub grupowe pracownicze programy emerytalne. Mianem III-go filaru określa się wszelkie inne indywidualne i dobrowolne … Czytaj więcej

Upadłość przedsiębiorstwa pracodawcy
with Brak komentarzy

Czas czytania: 5 minut Prawa pracowników Gdy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne m.in. wobec ubezpieczenia społecznego, wobec urzędu skarbowego, wobec pracowników, wobec dostawców, często kończy swoją  działalność i zwraca się do sądu gospodarczego (upadłościowego) o oficjalne ogłoszenie upadłosci. Gdy upadłość zostaje zatwierdzona przez sąd gospodarczy, … Czytaj więcej

Jak postępować w przypadku choroby lub wypadku
with Brak komentarzy

Czas czytania: 2 minut Pracownik niezdolny do pracy wyniku choroby lub wypadku powinien natychmiast powiadomić o tym swojego pracodawcę (atrt. 31§2 kodeksu pracy). Można to zrobić telefonicznie, pisemnie, poczta elektroniczną czy faxem. Oprócz tego trzeba dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie musi być dostarczone … Czytaj więcej

Regulamin pracy
with Brak komentarzy

Czas czytania: < 1 minute Regulamin pracy ustala wewnętrzny porządek i organizację pracy w przedsiębiorstwie oraz określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Regulamin pracy jest dokumentem stworzonym przez radę zakładową lub przez pracodawcę. Jest uzupełnieniem umowy o pracę. Każdy regulamin pracy zawiera … Czytaj więcej

1 31 32 33 34 35 36 37
Facebook