Informacje ogólne

with Brak komentarzy
Czas czytania: 4 minut
Rejestracja pojazdów w belgijskich strefach LEZ

Wjazd do utworzonych w Belgii stref LEZ wymaga dokonania rejestracji, co ma na celu sprawdzenie, czy dany pojazd może wjechać do danej strefy. Rejestracja nie obowiązuje pojazdów belgijskich i holenderskich, ponieważ są już one rejestrowane przez krajowe bazy danych.

Rejestracji należy dokonać osobno dla każdej gminy/miasta, ponieważ w strefach LEZ obowiązują różne regulacje. Jeżeli po dokonaniu rejestracji w określonej strefie LEZ dany pojazd nie będzie spełniał obowiązujących w niej wytycznych, pod pewnymi warunkami istnieje możliwość zakupu dodatkowego biletu ekologicznego uprawniającego do wjazdu.

Rejestracja dla danego pojazdu obowiązuje jedynie na określony czas w danej strefie LEZ. Po jego upływie pojazd należy ponownie zarejestrować. To, jaki pojazd, z jakim rodzajem napędu i w jakich okresach należy ponownie rejestrować, uregulowane jest osobno dla każdej strefy LEZ.
W zależności od strefy LEZ, co roku lub co 3-4 lata, zaostrzane są warunki wjazdu do niej. Wzrastają przy tym wymogi co do norm EURO, a pojazd należy ponownie zarejestrować lub dodatkowo zakupić bilet ekologiczny.

Z uwagi na różne regulacje i wytyczne dotyczące klas EURO obowiązujące w danym mieście/gminie i ich strefach LEZ możliwe jest, że w różnych strefach LEZ w Belgii obowiązywać mogą różne zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów. Należy dokonać rejestracji osobno dla każdej LEZ, a bilety ekologiczne są ważne tylko w danej LEZ, jak również podlegają innym regułom niż w innych LEZ.

Plakietka rejestracji

W celu zarejestrowania wjazdu do belgijskiej strefy LEZ i w razie konieczności nabycia biletu ekologicznego wystawiana jest plakietka rejestracji ekologicznej. W tym celu potrzebne są następujące dane:
imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj, dowód rejestracyjny pojazdu z ewentualnym dodatkowym potwierdzeniem klasy EURO, jak również adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu, data rejestracji pojazdu oraz typ pojazdu (samochód osobowy, samochód ciężarowy, pojazd użytkowy, autobus).

Opcjonalnie i w zależności od danej strefy LEZ i obowiązujących w niej reguł konieczne jest podanie okresu, w którym kierowca będzie wjeżdżał do strefy niskiej emisji danym pojazdem.

Opłatę za usługę rejestracji w strefie LEZ, jak również ewentualnie wymagany bilet ekologiczny w formie plakietki rejestracji ekologicznej, można uiścić kartą kredytową lub w drodze płatności z góry.

Rachunek za usługę rejestracji i z tytułu ewentualnie koniecznego nabycia biletu ekologicznego klienci otrzymują w formie zindywidualizowanej plakietki rejestracji drogą mailową i jako plik w formacie PDF.

Nie ma obowiązku umieszczania plakietki na pojeździe. Zaleca się jednak przechowywanie plakietki w pojeździe, ponieważ okres jej ważności może wynosić do 5 lat.

Koszty plakietki rejestracji ekologicznej w dużej mierze zależą od rodzaju paliwa i klasy EURO pojazdu oraz od tego, do wjazdu do którego miasta ma ona uprawniać oraz jak długo ma być ważna. Uproszczona reguła brzmi: im starszy pojazd i im dłuższy pobyt, tym droższa rejestracja, w tym bilet ekologiczny.
Na przykład: dla pojazdu benzynowego lub z silnikiem Diesla spełniającego wymogi normy EURO 6 rejestracja ważna jest kilka lat, a jej jednorazowy koszt to tylko 19,90 Euro. Z drugiej strony, dla pojazdu z silnikiem Diesla spełniającego wymogi normy EURO 2 koszt będzie wynosił 59,90 Euro, a rejestracja będzie ważna tylko przez 24h; przy rejestracji na 12 miesięcy jej koszt wyniesie prawie 1.000 Euro.

Bilet ekologiczny 

Jest to rejestracja pojazdu, który w normalnych warunkach nie może wjeżdżać do LEZ z powodu niewystarczającej normy EURO. W zależności od danej strefy LEZ dla takich pojazdów można nabywać ograniczone czasowo „prawo” wjazdu do takiej strefy. W związku z powyższym bilet ekologiczny stanowi odpłatny i czasowo ograniczony wyjątek w związku z rejestracją dopuszczający wjazd do danej strefy niskiej emisji LEZ.

Klasa rejestracyjna

To rejestracja pojazdu uprawniająca do wjazdu do strefy LEZ. Rozróżnia się zarejestrowany wjazd z / lub bez zakupionego dodatkowo biletu ekologicznego, wystawianego na dłuższe okresy lub na jeden dzień.

Dzięki klasom rejestracyjnym (2, 3 lub 4), kolorowi (fioletowy, pomarańczowy, czerwony), okresowi ważności (data pierwszego wjazdu do daty ostatniego wyjazdu) oraz nazwy miasta, w ramach plakietki rejestracji systematycznie dokumentuje się, kto, kiedy, gdzie i na jak długo może wjechać do danej strefy LEZ posiadając określony bilet.

Rozróżnia się klasy:
  • klasa rejestracyjna 4: rejestracja tylko wjazdu,
  • klasa rejestracyjna 3: rejestracja wjazdu plus bilet ekologiczny na okres zgodnie z wyborem,
  • klasa rejestracyjna 2: rejestracja wjazdu plus bilet ekologiczny na jeden dzień.
Potwierdzenie rejestracji

Rozpatrzenie rejestracji zajmuje od 2 do 10 dni. Wjazd do strefy LEZ bez potwierdzenia rejestracji wiąże się z dużym prawdopodobieństwem otrzymania kary i odbywa się na własne ryzyko.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż obowiązkiem rejestracji objęte są także pojazdy, dla których wydano kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, a bilet ekologiczny w żadnym wypadku nie zastępuje biletu parkingowego, który należy zakupić na miejscu.

Wyjątkowe dopuszczenie dla danej strefy LEZ

Może zostać przyznane, jeżeli dla pojazdu nie można wydać biletu ekologicznego z uwagi na jego wiek lub gdy ważność przyznanego biletu ekologicznego nie jest wystarczająca dla posiadacza pojazdu. W celu otrzymania dopuszczenia wyjątkowego posiadacz pojazdu musi zwrócić się pod adres kontaktowy danej strefy niskiej emisji LEZ.

Wjazd do LEZ wynajmowanym pojazdem

Jeżeli wynajmowany pojazd nie jest zarejestrowany w Belgii lub Holandii, musi zostać zarejestrowany. Jeżeli wynajmowany pojazd odpowiada najnowszym normom EURO, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż rejestracja będzie wystarczająca i nie będzie trzeba dodatkowo zakupić biletu ekologicznego.

Czy i jak, zamiast czerwonej lub pomarańczowej plakietki rejestracji ekologicznej, można uzyskać dla pojazdu dłużej ważną, fioletową plakietkę rejestracji ekologicznej?

Informacje na ten temat można uzyskać od dilerów samochodowych lub w warsztatach specjalistycznych. Z reguły każdy pojazd, który aktualnie spełnia wymogi normy EURO 1, 2 lub 3, może zostać doposażony w filtr cząstek stałych. Dzięki temu pojazd będzie traktowany jako pojazd klasy Euro 4 i otrzyma fioletową plakietkę. Potwierdzenie doposażenia w filtr należy przesłać wraz z dowodem rejestracyjnym przy składaniu zamówienia.

Kontrola i mandaty

To, czy kierowca wjeżdża do strefy LEZ posiadając odpowiednie zezwolenie, sprawdza się nie tylko w ramach kontroli policyjnych, ale przede wszystkim dzięki systemowi inteligentnych kamer ANPR.
Kamery stałe i mobilne rejestrują wszelkie numery rejestracyjne i porównują je z danymi pochodzącymi z centralnej bazy danych. Jeżeli posiadacz pojazdu nie dokonał wcześniej odpowiedniej rejestracji lub nie nabył biletu ekologicznego w ramach wyjątku w przypadku niedozwolonej klasy rejestracyjnej, w ciągu około 10 dni otrzyma drogą pocztową decyzję w sprawie mandatu w kwocie od 150 € do 350 €. Jeżeli sytuacja się powtórzy, wymierzane są wyższe kary.

W przypadku pojazdów zagranicznych wszystkie orzeczone w belgijskich strefach LEZ mandaty są egzekwowane w UE i może być zgodnie z najnowszym ustawodawstwem europejskim dochodzona również poza granicami UE.

Facebook