Koronawirus a ochrona i prawa pracownika

with No Comments
Czas czytania: 3 minut
Belgia została dotknięta pandemią koronawirusa i w związku z tym rząd belgijski wprowadził drastyczne środki zapobiegawcze i spowalniające rozprzestrzenianie się tego niebezpiecznego wirusa.

Od północy w piątek 13/03 zostaly zamknięte wszystkie kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, organizacje kulturalne, religijne i wszystkie inne gdzie dochodzi do bezpośredniego i masowego kontaktu ludzkiego. Zajęcia w szkołach podstawowych i średnich zostały zawieszone. Uniwersytety i szkoły wyższe są zamknięte lub prowadza zajęcia głównie na platformach on-line lub korzystają z innych form komunikacji bez bezpośredniego kontaktu ludzkiego. W sektorze handlu ograniczenia dotyczą zamknięcia wszystkich sklepów w soboty i niedziele oprócz tych z żywnością i aptek.

Z kolei w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa w innych krajach, zostały wprowadzone ograniczenia na granicach państw, co z kolei doprowadziło do masowej anulacji lotów, rezerwacji hoteli, wycieczek itd.

Nie możemy też zapomnieć o sektorze usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz wszelkich innych, w których występuje bezpośredni i bardzo bliski kontakt z klientem lub pacjentem – np. gabinety dentystyczne i inne poradnictwo medyczne. Punkty te w większości są już pozamykane ze względu na zbyt duże niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem.

Podsumowując, bardzo wstępnie, najbardziej ucierpiały następujące sektory: turystyczny, hotelarski, restauracyjny, transportowy, handlu oraz usług. Ograniczenia te przyczyniły się już lub przyczynią w najbliższym czasie do wielu sytuacji, w których pracownicy tych sektorów nie będą mogli wykonywać stosunku pracy co oczywiście wiąże się z możliwością utraty dochodów.

Belgijski system zabezpieczenia socjalnego przewiduje w takich wypadkach możliwość skorzystania z tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych.

Istnieją dwa rodzaje tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji spowodowanej koronawirusem:

 1. Zasiłek ekonomiczny – przyznawany jest w przypadku chwilowej utraty pracy np. danego zlecenia u danego klienta, zmniejszenia ilości zamówień lub klientów itp. Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest przepracowanie odpowiedniego okresu w Belgii a jego długość uzależniona jest od wieku pracownika.

 2. Zasiłek spowodowany siłą wyższą – przyznawany jest np. w przypadku okresowego zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirusa, lub braku dostawy materiału potrzebnego do wykonania pracy z kraju dotkniętego koronawirusem lub z powodu kwarantanny w której przebywa pracownik. Przyznanie prawa do tego zasiłku nie jest uzależnione od długości zatrudnienia pracownika.

Jak przebiega procedura

Pracodawca zgłasza bezrobocie do instytucji RVA-ONEM. Pracownik otrzymuje od pracodawcy kartę kontrolna bezrobocia C3.2, która wypełnia i deponuje pod koniec miesiąca w skrzynce związku zawodowego ACV lub CSC. ACV lub CSC składa wniosek do RVA lub ONEM. Pod koniec miesiąca pracodawca przesyła do ACV dokument potwierdzający ilość godzin bezrobocia tymczasowego a ACV-CSC oblicza i wypłaca zasiłek na konto bankowe pracownika.  

Jaka jest wysokość tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych z powodu koronawirusa:

ACV wystosowało roszczenie do rządu belgijskiego o podwyższenie kwoty zasiłku tymczasowego w dobie koronawirus, które to zostało ustanowione. Pracownik otrzyma w miejsce 65 % – 70 % średniego dochodu brutto. Kwota ta nie może przekroczyć 2 754,76 euro na miesiąc. Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w wysokosci 26,75 %.
W niektórych sektorach lub przypadkach przysługuje również oprócz tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych specjalny dodatek do tego zasiłku.

Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy sam zachoruje?

W takiej sytuacji przysługuje pensja gwarantowana wypłacana przez pracodawcę lub kasę chorych zgodnie z przepisami prawa pracy i prawa socjalnego w Belgii.

Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy zachoruje jego dziecko i nie ma opieki dla dziecka i musi zostać z nim w domu?

W takiej sytuacji pracownik może skorzystać z urlopu z powodu nagłych wypadków. Urlop ten to przysługuje tylko na 10 dni w roku i jest bezpłatny. Jeśli stan zdrowia dziecka się pogorszył i wymaga dłuższej opieki pracownik może skorzystać z urlopu opiekuńczego z powodu chorego członka rodziny wypłacanym przez RVA-ONEM. W przypadku hospitalizacji dziecka przysługuje specjalny urlop opiekuńczy również wypłacany przez RVA-ONEM.

Pracownik może również wystąpić do pracodawcy o przyznanie urlopu bezpłatnego w przypadku przedłużenia okresu opieki nad dzieckiem.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w sytuacjach zagrożenia zarażeniem się koronawirusem.

Pracodawca może prewencyjnie skierować pracownika do określonej pracy poza stałym miejscem jej wykonywania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownika – tzw. praca zdalna. Często pracownicy biurowi mogą wykonywać prace zdalną w swoim miejscu zamieszkania – korzystając z elektronicznych środków przekazu.

Pracodawca ma obowiązek podjąć określone czynności zapobiegawcze lub kontrolne w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom i stwarzają bezpośrednie oraz rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo przerwać wykonywanie pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Z powodu ograniczenia bezpośredniego kontaktu w okresie zagrożenia koronawirusem oddziały ACV-CSC pracują za zamkniętymi drzwiami. Dokumentacje można przekazywać poprzez skrzynki ACV-CSC przy oddziałach lub droga elektroniczna lub pocztowa.

Na stronach www.hetacv.be lub www.lacsc.be znajdą Państwo aktualne informacje związane z obecną sytuacją pracownika oraz dane kontaktowe do działów ACV-CSC.

W sprawach dotyczących koronawirusa można również kontaktować się z naszym działem ACV-Dienst Grensarbeiders Nieuwe EU-lidstaten poprzez mail: antwerpen.oost-europa@acv-csc.be lub telefonicznie w czasie dyżurów w poniedziałki od 9.30 do 12.30 oraz w czwartki od 13.00 do 16.00 pod nr telefonu: 03 222 71 64

Iwona Cieszynska

 

 

 

Facebook
Verified by MonsterInsights