Nabycie belgijskiego obywatelstwa według nowych przepisów

with No Comments
Czas czytania: 5 minut

W Belgii zaostrzono przepisy dotyczące nabycia obywatelstwa[1]. Od 1 stycznia 2013 r., procedura ubiegania się o obywatelstwo uległa zmianie. Według nowej regulacji prawnej, każdy, kto nie urodził się w Belgii ma prawo ubiegać się o tutejsze obywatelstwo po pięciu, a nie jak poprzednio po trzech latach legalnego pobytu w Belgii, pod warunkiem spełnienia określonych w prawie wymogów. Zgodnie z nową regulacją, obcokrajowcy, którzy chcą otrzymać belgijskie obywatelstwo, muszą wykazać się dobrą znajomością przynajmniej jednego oficjalnego języka – niderlandzkiego, francuskiego lub niemieckiego. Nowość stanowi również potrzeba udowodnienia integracji z lokalną społecznością oraz partycypacji finansowej. Wspomniany okres pięciu lat może zostać przedłużony do lat dziesięciu osobom, które nie władają dobrze językiem i nie są w stanie wykazać społecznej ani ekonomicznej integracji. Poza tym, nowym wymogiem egzekwowanym w praktyce jest konieczność aby wnioskodawca, który nie jest w związku małżeńskim z Belgiem/Belgijką, przepracował co najmniej 18 miesięcy w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku z prośbą o  przyznanie obywatelstwa. Ci wnioskodawcy, którzy byli notowani przez policję, nie mają w praktyce raczej znacznych szans na otrzymanie belgijskiego obywatelstwa, podobnie jak ci, którzy nadużywali systemu opieki społecznej. Proces nabycia obywatelstwa przebiega zdecydowanie mniej rygorystycznie w przypadku osób, które przyczyniły się w sposób pozytywny do wzrostu międzynarodowej reputacji Belgii poprzez zasługi naukowe, sportowe lub społeczno-kulturowe. Wnioski o przyznanie obywatelstwa należy składać bezpośrednio do Izby Naturalizacji w Brukseli bądź do urzędu gminy (gemeente), do którego przynależy wnioskodawca ze względu na swoje miejsce zamieszkania w Belgii.

Przechodząc do konkretów, obecnie istnieje w prawie belgijskim kilka odrębnych procedur starania się o przyznanie obywatelstwa.

Do najważniejszych procedur należą:

 1. I) Naturalizacja: szczególna procedura przewidziana w prawie belgijskim dla bezpaństwowców zamieszkujących legalnie w Belgii od co najmniej dwóch lat oraz dla cudzoziemców, którzy mogą udowodnić ponadprzeciętne osiągnięcia na szczeblu naukowym, sportowym lub społeczno-kulturalnym.
 2. II) Nabycie obywatelstwa w przypadku osób dorosłych jest możliwe w 5 sytuacjach, opisanych szczegółowo w przepisach prawa:
 • 12bis § 1 1°: urodzenie w Belgii i legalne zamieszkanie w Belgii od momentu urodzenia;
 • 12 bis § 1 2°: legalne zamieszkanie w Belgii przez ostatnie 5 lat przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa, znajomość jednego z języków urzędowych w Belgii, integracja społeczna i ekonomiczna partycypacja;
 • 12 bis § 1 3°: legalne zamieszkanie w Belgii przez ostatnie 5 lat przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa, znajomość jednego z języków urzędowych w Belgii, zawarcie małżeństwa z Belgiem/Belgijką oraz faktyczne mieszkanie razem z partnerem/partnerką przez ostatnie 3 lata lub bycie rodzicem obywatela Belgii, integracja społeczna;
 • 12 bis § 1 4°: legalne zamieszkanie w Belgii przez ostatnie 5 lat przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa, niesprawność lub inwalidztwo bądź osiągnięcie wieku emerytalnego;
 • 12 bis § 1 5° : legalne zamieszkanie w Belgii przez ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa, znajomość jednego z języków urzędowych w Belgii, uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Istnieją również odrębne procedury dotyczące małoletnich dzieci.

W przypadku 1) należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • pełnoletność
 • urodzenie w Belgii
 • zamieszkanie w Belgii we wskazanym w przepisach prawa czasie
 • legalne przebywanie w Belgii od momentu urodzenia

W przypadku 2) należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • pełnoletność
 • legalne przebywanie w Belgii na czas nieokreślony
 • 5 lat legalnego nieprzerwanego przebywania w Belgii przed złożeniem wniosku
 • znajomość jednego z belgijskich języków urzędowych
 • dowód integracji społecznej
 • dowód partycypacji społecznej

 

W przypadku 3) należy spełnić następujące warunki:

 • pełnoletność
 • legalne przebywanie w Belgii na czas nieokreślony
 • 5 lat legalnego nieprzerwanego przebywania w Belgii przed złożeniem wniosku
 • znajomość jednego z belgijskich języków urzędowych
 • dowód integracji społecznej
 • małżeństwo z obywatelem Belgii oraz zamieszkiwanie razem przez okres co najmniej 3 lat
 • lub bycie rodzicem obywatela Belgii

W przypadku 4) należy spełnić następujące warunki:

 • pełnoletność
 • legalne przebywanie w Belgii na czas nieokreślony
 • 5 lat legalnego nieprzerwanego przebywania w Belgii przed złożeniem wniosku
 • niesprawność
 • lub inwalidztwo
 • lub osiągnięcie wieku emerytalnego ( 65 lat)

W przypadku 5) należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • pełnoletność
 • legalne przebywanie w Belgii na czas nieokreślony
 • 10 lat legalnego przebywania w Belgii przed złożeniem wniosku
 • znajomość jednego z języków urzędowych
 • udział w życiu społeczności lokalnej

Nabycie belgijskiego obywatelstwa nie powoduje automatycznej utraty obywatelstwa polskiego. Z punktu widzenia Polski, osoba posiadająca więcej niż jedno obywatelstwo, w tym obywatelstwo polskie, jest traktowana jako obywatel RP. Podobna regulacja istnieje w Belgii – obywatel Belgii korzysta z ochrony państwa belgijskiego, bez względu na fakt posiadania jeszcze innego obywatelstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur nabycia obywatelstwa można otrzymać: w przypadku osób mieszkających w Belgii – w odpowiednim do meldunku urzędzie gminy (gemeente); w przypadku osób przebywających zagranicą – w belgijskiej ambasadzie lub belgijskim konsulacie.

[1] Podstawa prawna:

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012.

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013).

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013).

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (B.S. 14/03/2013).

Ponizej znajdziecie Panstwo kilka praktycznych informacji dotyczacych aktualnej procedury ubiegania sie o nadanie belgijskiego obywatelstwa – jakie organy sa wlasciwe, jakie dokumenty sa wymagane oraz w jakiej formie. Podane informacje nie maja charakteru wyczerpujacego.

 

Zarys procedury

W obecnym stanie prawnym, uwzgledniajac ostatnie zmiany w prawie belgijskim, wniosek z prosba o otwarcie sprawy i rozpoczecie procedury naturalizacji nalezy zlozyc w Urzedzie Stanu Cywilnego (dienst Burgerlijke Stand) znajdujacym sie w urzedzie gminy (gemeente) odpowiednim do miejsca zameldowania. Wniosek, spelniajacy wszystkie wymagania formalne, otrzymuje od urzednika potwierdzenie jego przyjecia. Procedurze nadaje sie bieg od momentu zlozenia przez wnioskodawce kompletu wymaganych dokumentow. Jesli dokumenty sa w komplecie, wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie. Od tej daty, prokurator (Procureur des Konings) ma 4 miesiace na wydanie opinii w sprawie wniosku.

W przypadku, gdy opinia prokuratora jest pozytywna, wniosek zostaje zarejstrowany w specjalnym rejestrze (de registers van de Burgerlijke Stand). Kolejny krok, to nadanie belgijskiego obywatelstwa oraz wyslanie zaproszenia do wnioskodawcy w celu poproszenia go o odebranie belgijskiego dowodu tozsamosci. Calkowity termin oczekiwania wnioskodawcy na finalna decyzje trwa w przyblizeniu od 5 do 8 miesięcy.

W przypadku, gdy opinia prokuratora jest negatywna, wnioskodawca ma prawo w ciagu 15 dni od uzyskania informacji o odmowie przyznania belgijskiego obywatelstwa, zlozyc odwolanie do sadu.

Co przyniesc do urzedu gminy

Wymagane dokumenty:

– uwierzytelniony odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (jesli forma dokumentu tego wymaga wraz z apostille oraz przysieglym tlumaczeniem na jeden z oficjalnych jezykow w Belgii)

– dowod tozsamosci

– dowod oplacenia kosztow rejestracji wniosku (150 euro)

Dokumenty wymagane w zaleznosci od podstawy prawnej, w oparciu o ktora wnioskodawca stara sie o nadanie obywatelstwa:

– Dowod znajomosci jednego z jezykow urzedowych w Belgii (przykladowo: certyfikat jezykowy, dowod ukonczenia okreslonego poziomu edukacji w Belgii, dowod ukonczenia kursu zawodowego, dowod ukonczenia kursu integracyjnego, dowod potwierdzajacy nieprzerwana aktywnosc zawodowa przez okres ostatnich 5 lat poprzedzajacych zlozenie wniosku)

– Dowod integracji spolecznej (przykladowo: belgijski dyplom, dowod ukonczenia szkolenia zawodowego i dowod czynnego zycia zawodowego w okresie 5 lat – minimum 234 dni, umowa o prace lub inny dowod aktywnosci zawodowej, dowod oplacenia skladek na ubezpiecznie spoleczne, ukonczenie kursu integracyjnego)

– Dowod zaangazowania ekonomicznego: (dokument potwierdzajacy, ze w ciagu 5 ostatnich lat, minimum 468 dni czynnych zawodowo)

– W przypadku malzenstwa z Belgiem: uwierzytelniony odpis aktu malzenstwa wnioskodawcy (jesli forma dokumentu tego wymaga wraz z apostille oraz przysieglym tlumaczeniem na jeden z oficjalnych jezykow w Belgii)

– Dowod uczestnictwa w zyciu spolecznosci lokalnej potwierdzone odpowiednim dokumentem

Forma dokumentow

Wszystkie dokumenty musza byc przedstawione w oryginalach lub w uwierzytelnionych kopiach. Dokumenty, ktore nie zostaly wydane w jednym z oficjalnych jezykow urzedowych Belgii musza zostac przetlumaczone na ten jezyk, uwzgledniajac wymagania danego urzedu gminy, w ktorym bedzie skladany wniosek. Kazde tlumaczenie oryginalnych dokumentow musi zostac dokonane przez tlumacza przysieglego. W momencie skladania dokumentow w procedurze, dokumenty te nie moga byc starsze niz 6 miesiecy.

Szczegolne kategorie wnioskodawcow

Specjalne regulacje prawne przewidziane sa w przypadku nastepujacych kategorii wnioskodawcow: rodzic Belga, nieplenosprawny, inwalida. Nabycie belgijskiego obywatelstwa bez zlozenia wspomnianego powyzej wniosku mozliwe jest przykladowo w sytuacji, gdy co najmniej jedno z rodzicow wnioskodawcy jest Belgiem.

Facebook
Verified by MonsterInsights