Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Belgi

with Brak komentarzy
Czas czytania: 4 minut
Założenie działalności gospodarczej w Belgii

W Belgii założenie firmy pozbawione jest zbędnych formalności, ponieważ obowiązki w tym zakresie zostały ograniczone do minimum. Ponadto, zagraniczny inwestor ma prawo otrzymać sporą pomoc finansową w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w tym kraju, co powoduje, że Belgia oceniana jest jako kraj przyjazny przedsiębiorcom. Jednocześnie przestrzegana jest zasada o równym traktowaniu podmiotów gospodarczych oraz możliwości korzystania z niektórych udogodnień podatkowych oraz programów wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Gospodarka belgijska jest mocno zintegrowana zarówno z pozostałymi krajami Beneluksu, jak i z całą Unią Europejską (głównie z Niemcami i Francją). Najbardziej rozwiniętym sektorem gospodarki tego kraju są usługi. Gospodarka belgijska rozwija się stabilnie i systematycznie, jednak mimo tych sprzyjających warunków do inwestowania polscy przedsiębiorcy, którzy cieszą się w Belgii opinią tanich i solidnych wykonawców, szczególnie w obszarze usług remontowych, rzadko decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju. Głównymi przyczynami tego stanu są dość wysokie podatki oraz bardzo złożona struktura administracyjna tego kraju tj. pięć lokalnych rządów (flamandzki, waloński, rząd Stołecznego Regionu Brukseli, rząd Wspólnoty Francuskojęzycznej, rząd Wspólnoty Niemieckojęzycznej) i rząd federalny. Duże znaczenie ma również to, że w  Belgii, zależnie od wspólnot językowych lub regionów, jako obowiązujące uznaje się 3 języki oficjalne tj. niemiecki, francuski i niderlandzki. Jest to istotne m. in. przy przeprowadzaniu tłumaczeń dokumentów składanych przy rejestracji działalności gospodarczej w poszczególnych regionach (Flandrii, Walonii, Regionie Stołecznym-Brukseli).

Rejestracja działalności gospodarczej

Po przyjeździe do Belgii należy skierować się do urzędów gmin właściwych dla przyszłej działalności gospodarczej, gdzie w wydziale rejestracji cudzoziemców można otrzymać pięciomiesięczne zezwolenie na pobyt. To czas, w którym przedsiębiorca musi założyć swoją firmę. Kilka dni przed upływem terminu ważności tego pozwolenia należy znowu przyjść do urzędu gminy z dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności gospodarczej lub nabycie udziałów w spółce. Na tej postawie każdy przedsiębiorca otrzymuje kartę pobytu ważną pięć lat.

Uruchamiając działalność gospodarczą w Belgii, można wybrać jedną z następujących form organizacyjno-prawnych:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (ind pendant), która stanowi najpopularniejszą formę prowadzenia biznesu;
 • oddział firmy (sucursale, filiale);
 • spółka akcyjna (societe anonymone);
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societe privee a responsabilite limitee);
 • spółka jawna (societe en nom collectif);
 • spółka partnerska (societe professionnelle);
 • spółka komandytowa (societe en commandite simple);
 • spółka komandytowo-akcyjna (societe en commandite par actions);
 • jednoosobowe spółdzielnie prawa handlowego z nieograniczoną odpowiedzialnością (societe cooperative).

Polscy przedsiębiorcy mogą podejmować w Belgii działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak przedsiębiorcy z pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W szczególności stosuje się ułatwienia przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez stosowanie skróconej procedury jej zgłaszania w tzw. okienku przedsiębiorcy (guichet d’entreprise), które stanowi instytucję odpowiedzialną za doradzanie i informowanie osób rozpoczynających oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Belgii. Z tego powodu samozatrudnienie jest najbardziej popularną formą działalności gospodarczej Polaków w tym kraju, w szczególności w obszarze usług budowlano-renowacyjnych.

Przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej najpierw należy sprawdzić w Izbie Rzemiosła i Handlu danej prowincji, czy planowana działalność nie znajduje się na liście zawodów reglamentowanych. Następnie należy: uzyskać numer handlowy (RC) w Rejestrze Handlowym lub Rzemieślniczym (niekiedy wymagane jest zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu), wpisać się do kasy ubezpieczeń społecznych dla pracowników niezależnych, zarejestrować firmę w Biurze Kontroli VAT (niezbędna jest kopia zaświadczenia z Rejestru Handlowego z numerem RC) i otworzyć konto w banku, zarejestrować firmę w zakładzie ubezpieczeń wzajemnych. Koszt rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej wynosi 50 euro.

Nieco bardziej skomplikowana jest procedura rejestracji spółek. Poza czynnościami wymaganymi przy rejestracji działalności gospodarczej trzeba ponadto: zarejestrować oraz podpisać u notariusza statut spółki, zdeponować u notariusza plan finansowy wydatków dostosowany do potrzeb spółki w pierwszych dwóch latach jej działalności, mieć zaświadczenie z banku o zdeponowaniu kapitału założycielskiego (minimum 18,6 tys euro). Następnie w ciągu 15 dni od sporządzenia aktu notarialnego w Kancelarii Trybunału Handlowego należy złożyć następujące dokumenty dotyczące spółki: wyciąg z aktu założycielskiego, pełnomocnictwa, raport rewidenta, jeśli kapitał został wniesiony w formie rzeczowej. Żaden z udziałowców nie musi mieć obywatelstwa belgijskiego. Za dopuszczalne uznaje się również tworzenie spółki z o.o. przez jedną osobę.

Warunki prowadzenia firmy

Jednym z istotnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Belgii jest posiadanie tzw. znajomości zarządzania lub podstaw przedsiębiorczości (connaissance de gestion). Polacy spełniają ten wymóg w przypadku: posiadania matury sprzed 2001 r., ukończonej cztero- lub pięcioletniej szkoły średniej, doświadczenia w pracy jako rolnik w gospodarstwie rolnym i regularnego opłacania składek KRUS przez ostatnie trzy lata lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce przez minimum trzy lata.

Unia przedsiębiorców w Belgii UNIZO pomaga Polakom, którzy zakładają firmę w Belgii. Specjalnie dla nich opracowany został bezpłatny informator w języku polskim „Przewodnik Przedsiębiorcy”, który zawiera informacje, jak krok po kroku otworzyć własną firmę w Belgii, czym kierować się przy wyborze kasy chorych, ubezpieczeń socjalnych, na co uważać, rozpoczynając własną działalność gospodarczą, jaką formę prawną firmy wybrać, jak odprowadzać podatki. Informacje na temat dostępności poradnika można uzyskać, pisząc na adres: service@unizo.be.

Ponadto Polki, które mają pomysł na biznes w Belgii i chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w tym kraju, mają spore szanse na sukces, ponieważ jest to państwo, które intensywnie promuje politykę równych szans na rynku pracy. Wiele belgijskich organizacji kobiecych realizuje programy pomocowe dla pań w dziedzinie zakładania własnej firmy. Nie ma ograniczeń związanych z narodowością zainteresowanych kobiet, a jedyny wymóg to w miarę dobra znajomość jednego z języków obowiązujących w Belgii tj. francuskiego, niemieckiego lub niderlandzkiego.

Podatki w Belgii

Podatki w Belgii dzielą się na bezpośrednie i pośrednie.

Podatki bezpośrednie to:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od spółek, w tym:
 • opodatkowanie dywidend,
 • preferencyjne opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • preferencyjne opodatkowanie centrów dystrybucyjnych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od nieruchomości i podatek gruntowy (katastralny).

Podatki pośrednie obejmują m.in:

 • podatek od wartości dodanej VAT,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od darowizn,
 • podatek spadkowy,
 • podatek od zakupu środków transportu oraz podatek tonażowy,
 • opłaty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości (droit d’ enregistrement),
 • opłata od wpisu do ksiąg hipotecznych i rejestrów sądowych

W relacjach między Polską, a Belgią obowiązuje Konwencja między Rzeczypospolitą Polską, a Królestwem Belgii ws. unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Konwencja dotyczy podatków od dochodu majątku bez względu na sposób ich poboru oraz podatków płaconych zarówno w Belgii, jak i w Polsce. W Belgii obejmuje ona: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od spółek, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od dochodów nierezydentów. Konwencja dotyczy sytuacji, w których podatnik, oprócz podlegających opodatkowaniu dochodów uzyskanych np. w Polsce, uzyskuje również dochody ze źródeł w Belgii.

W Konwencji między Polską i Belgią do eliminacji podwójnego opodatkowania zastosowano metodę proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że dochód uzyskany zagranicą (tj. w Belgii) jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony zagranicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w Belgii.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Żródło: biznes.gov.pl

Facebook