Zaostrzone przepisy wjazdu do strefy LEZ w Antwerpii

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut

Strefa niskiej emisji LEZ została utworzona w 2017 r. Obowiązuje ona przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Strefa dotyczy wszystkich samochodów bez względu na to, czy są zarejestrowane w Belgii, czy też poza nią. Każde skrzyżowanie, przed rozpoczęciem się strefy LEZ, jest specjalnie oznakowane.

Na granicy LEZ zamontowane są kamery, które rejestrują tablice samochodów, powiększają je i porównują z bazą danych. W momencie, kiedy system stwierdzi brak rejestracji w bazie, lub brak stosownej opłaty, właściciel pojazdu zostanie ukarany karą pieniężną. Zakaz wjazdu do strefy obowiązuje wszystkie pojazdy niespełniające obowiązujących w strefie LEZ norm, a zatem i samochody należące do mieszkańców miasta.

Przepisy, obowiązujące w strefie LEZ, regulują związane z wjazdem do niej kwestie dla wszystkich kategorii pojazdów poza motorowerami i motocyklami. Regulacje obowiązują zatem w odniesieniu do kategorii M (przewóz osób samochodami osobowymi, mikrobusami, busami i autokarami), kategorii N (przewóz towarów pojazdami dostawczymi i samochodami ciężarowymi) oraz kategorii T (pojazdy rolnicze i leśne z ciągnikami kołowymi).

Zaostrzone warunki wjazdu

Nowe przepisy wjazdu do strefy LEZ obowiązywać będą do 31 grudnia 2024 roku. To, czy pojazd może wjechać do strefy LEZ, zależy od jego euro normy, która określa, czy auto klasyfikuje się do wjazdu do strefy niskiej emisji, czy też nie. Te europejskie normy ekologiczne dla pojazdów wyrażane są przez cyfry od 1 do 6. Im wyższa cyfra, tym pojazd mniej zanieczyszcza środowisko.

Od 1 stycznia, aby wjechać do strefy LEZ, pojazdy muszą spełniać wyższy standard. Pojazdy z silnikiem Diesla muszą posiadać co najmniej Euro 6, pojazdy napędzane benzyną, LPG lub gazem ziemnym – co najmniej normę Euro 2.

Uwaga: pojazd z silnikiem Diesla z normą Euro 4, który jest wyposażony w filtr cząstek stałych, nie jest równoważny z normą Euro 5. Od 2020 roku tylko pojazdy z normą Euro 5 są dozwolone w LEZ. 

Wjazd za opłatą  

Niektóre pojazdy, niespełniające wymaganych norm Euro, mogą – począwszy od 2020 r. – tymczasowo wjechać do strefy niskiej emisji:

  • Pojazdy z silnikiem Diesla z Euro-4.
  • Niektóre pojazdy użytkowe z Euro-3 lub Euro-4 wyposażone do monitorowania, kontroli i utrzymania infrastruktury, linii zasilających i obiektów użyteczności publicznej, wyposażone na wypadek awarii lub akcji ratowniczych w imieniu straży pożarnej, policji itp.

Pojazdy starsze niż 40 lat: można kupić tymczasową zgodę na wjazd. Zakupiona licencja jest ważna tylko w strefie ekologicznej w Antwerpii.

Trzy rodzaje stawek

znajdują sie na tych stronach:

http://e-truckbus.pl/2019/10/19/antwerpia-zaostrzone-przepisy-strefa-lez/

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez-nieuw-vanaf-2020

Pojazdy zagraniczne w strefie LEZ objęte są obowiązkiem rejestracji

Przed wjazdem do strefy niskiej emisji obowiązkowa jest rejestracja wszystkich zagranicznych pojazdów. Powyższy wymóg nie dotyczy samochodów z holenderskimi tablicami rejestracyjnymi, bo te automatycznie są już w bazie.

Każdorazowa rejestracja musi odbywać się osobno. Jeżeli po dokonaniu rejestracji w strefie LEZ dany pojazd nie będzie spełniał obowiązujących w niej wytycznych w zakresie klasy EURO – i w związku z tym w normalnych warunkach nie byłby możliwy wjazd do takiej strefy – pod pewnymi warunkami istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowego biletu ekologicznego uprawniającego do wjazdu.

Ważne! Przez różnorakie regulacje i specyfikacje dla klas EURO danego miasta/gminy i jej LEZ, mogą wystąpić różne zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów dla różnych LEZ w Belgii.

Rejestracja w każdej strefie LEZ musi nastąpić oddzielnie i nie jest przenoszona na inną LEZ. Także bilety środowiskowe są ważne tylko dla danej LEZ i nie podlegają tym samym zasadom w każdej LEZ. Belgijskie strefy ekologiczne, przy niespełnianiu odpowiednich zasad, niosą ryzyko wysokich kar dla zagranicznych pojazdów.

Opracowała: Karolina Morawska
Źródła: slimnaarantwerpen.be, e-truckbus.pl, antwerpia.be

 

http://e-truckbus.pl/2019/10/19/antwerpia-zaostrzone-przepisy-strefa-lez/

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez-nieuw-vanaf-2020

http://antwerpia.be/antwerpia-strefa-niskiej-emisji-lez-wszystko-co-trzeba-wiedziec/

Facebook