Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu

with No Comments
Czas czytania: < 1 minute

Konsul na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.

 

Konsul może wykonać te czynności również na wniosek cudzoziemca lub organu administracji publicznej w państwie przyjmującym, jeżeli mają one wywrzeć skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU
W celu poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem, który ma zostać włączony do obrotu prawnego w Polsce, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym i złożyć podpis w obecności konsula. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

 

Nie ma możliwości zaocznego, telefonicznego lub korespondencyjnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

 

Przepisy prawa polskiego mogą wymagać dla ważności określonych czynności prawnych (np. pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości, czy do dokonania zmian w umowie spółki prawa handlowego) dochowania formy aktu notarialnego. Poświadczanie przez konsula podpisu na tego typu dokumencie sporządzanym własnoręcznie jest niemożliwe.

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli nie przygotowuje wzorów dokumentów (w tym pełnomocnictw), na których będzie składany podpis. Osoba wnioskująca o poświadczenie własnoręczności podpisu przez konsula powinna przyjść na wizytę z uprzednio przygotowanym dokumentem w języku polskim.

Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

 

W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat.

 

POŚWIADCZENIE WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII DOKUMENTU
W celu poświadczenia zgodności wypisu, odpisu, wyciągu lub kopii dokumentu z oryginałem, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym wraz z oryginałem dokumentu oraz jego kopią. Wymagane jest również okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

 

Kopia powinna być sporządzona na papierze formatu A4. W przypadku dokumentów wielostronicowych (np. paszportów) – jako kopia zadrukowana dwustronnie.

 

Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

 

W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

Facebook
Verified by MonsterInsights