System podatkowy w Belgii

with Brak komentarzy
Czas czytania: 7 minut
Podatki w Belgii dzielą się na podatki bezpośrednie i pośrednie.

Podatki bezpośrednie to:

– podatek dochodowy od osób fizycznych,
– podatek dochodowy od spółek, w tym:
– opodatkowanie dywidend
– preferencyjne opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
– preferencyjne opodatkowanie centrów dystrybucyjnych,
– podatek dochodowy od osób prawnych,
– podatek od nieruchomości i podatek gruntowy (katastralny)

Podatki pośrednie obejmują m.in:

– podatek od wartości dodanej VAT,
– podatek akcyzowy,
– podatek od darowizn,
– podatek spadkowy,
– podatek od zakupu środków transportu oraz podatek tonażowy,
– opłaty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości (droit d’ enregistrement),
– opłata od wpisu do ksiąg hipotecznych i rejestrów sądowych

W relacjach między Polską, a Belgią obowiązuje Konwencja między Rzeczypospolitą Polską, a Królestwem Belgii ws. unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 20.08.2001 r., opublikowana w Polsce (Dz.U. z 2004 r. nr 211 poz. 2139) oraz w Belgii (Moniteur Belge z 27.04.2004 r., nr 2004015054).

Konwencja dotyczy podatków od dochodu majątku bez względu na sposób ich poboru oraz podatków płaconych zarówno w Belgii, jak i w Polsce. W Belgii obejmuje ona: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od spółek, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od dochodów nierezydentów. Konwencja dotyczy sytuacji, w których podatnik, oprócz podlegających opodatkowaniu dochodów uzyskanych np. w Polsce, uzyskuje również dochody ze źródeł położonych w Belgii.

W Konwencji między Polską i Belgią do eliminacji podwójnego opodatkowania zastosowano metodę proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że dochód uzyskany zagranicą (tj. w Belgii) jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony zagranicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w Belgii.

Więcej informacji na temat metdo unikania podwójnego opodatkowania zastosowanych w umowach podpisanych przez Polskę z różnymi krajami należy szukać na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w zakładce 'podatki’ (http://www.mf.gov.pl/).

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W BELGII

Osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania w Belgii obciążone są tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Większość dochodów podlega dopisaniu do łącznej bazy opodatkowania, do której stosuje się progresywne stawki podatkowe.

Pewne kategorie dochodów, takie jak dywidendy i niektóre pozostałe podlegają opodatkowaniu w odrębnym trybie, chyba że korzystniejsze dla podatnika jest ich opodatkowanie łączne z całością dochodów. Dochody małżonków nie są łączone w celu wspólnego rozliczenia podatku dochodowego

Dochody podlegające opodatkowaniu

W skład łącznych dochodów będących przedmiotem opodatkowania wchodzą m.in.:

– przychody z nieruchomości,

– wynagrodzenia ze stosunku pracy,

– emerytury i renty,

– przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudnienie).

Wymienione rodzaje dochodów podlegają opodatkowaniu po odliczeniach (poza przychodami z nieruchomości) kosztów uzyskania przychodów właściwych dla danego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. W odniesieniu do kadry menedżerskiej odliczenie przysługuje do wysokości 5% dochodów brutto (nie więcej niż 3.110 €).

Odliczenia związane z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej

Wszelkie odliczenia podatkowe muszą być związane z prowadzoną działalnością. Odliczeń dokonuje się w oparciu o udokumentowanie poniesionych kosztów. Wysokość odliczeń jest ograniczona i wynosi odpowiednio:

– 75 % wydatków poniesionych na środki transportu (wydatki na paliwo i koszty utrzymania są odliczane w całości),

– innych niż wydatki na dojazd z domu do miejsca zatrudnienia (w tym przypadku odliczeniu podlega ekwiwalent 0.15 €/km),

– 69 % wydatków poniesionych na posiłki w restauracji,

– 50 % wydatków na cele reprezentacyjne.

Standardowe odliczenia wydatków na koszty uzyskania przychodów

Odliczenia te są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy podatnik nie korzysta z odliczeń związanych z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Standardowe odliczenia od podstawy podatku dochodowego dla pracowników najemnych i samozatrudniających się za rok 2005:

– 25 % dochodów brutto do wysokości pierwszych 4.660 €,

– 10 % nadwyżki dochodów brutto pomiędzy 4.660 € a 9.270 €,

– 5% nadwyżki dochodów brutto pomiędzy 9.270 € a 15.420 €,

– 3 % brutto poniżej 15.420 €.

Łączne odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć 3.110 €.

Pozostałe odliczenia

Pozostałe odliczenia dotyczą wpłat z tytułu ubezpieczenia na życie, spłat kredytów hipotecznych, ubezpieczeń grupowych, inwestycji w określone rodzaje akcji, niektórych darowizn, kosztów utrzymania bliskich członków rodziny i małżonków będących w separacji itp.

STAWKI PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH STOSOWANE W BELGII W 2013 R:

DOCHODY W EURO PODATEK
0 – 8 590 25%
8 590,01 – 12 220 30%
12 220,01 – 20 370 40%
20 370,01 – 37 330 45%
Powyżej 37 330,01 50%

Powyższa stawka nie obejmuje dodatkowego podatku gminnego ani aglomeracyjnego ( 6%), ani też kwot zwolnionych z podatku.

Kwoty zwolnione z podatku

Przypadająca na podatnika kwota zwolniona z podatku wynosi w 2014 roku 6.990 €.Kwota ta podlega zwiększeniu w zależności od liczby dzieci będących na utrzymaniu podatnika. Zwolnienie podatkowe w przypadku rodziny, w której znajduje się dziecko niepełnosprawne liczone jest podwójnie. Począwszy od 2005 r. kwoty zwolnień są identyczne dla małżonków, dla osób samotnych i dla par tworzących legalne związki.

Stawki zwolnień podatkowych na dzieci:
LICZBA DZIECI 2014
1 1 490,00 EUR
2 3 820,00 EUR
3 8 570,00 EUR
4 13 860,00 EUR
Każde kolejne dziecko 5 290,00 EUR

 

Podatki gminne

Podatki gminne są funkcją wysokości podatków od dochodów osób fizycznych i w zależności od gminy (miasta) zamieszkania wahają się między 0 % a 10 %. Podatnicy zagraniczni płacą dodatkowo podatek w wysokości 7%.

Inne zasady opodatkowania dochodów w Belgii

Innymi stawkami podatkowymi w Belgii są objęte przychody kapitałowe i honoraria autorskie, które podlegają podatkowi w wysokości 15 %. Większość konwencji podatkowych podpisanych przez Belgię zapewnia zwolnienie z potrącania u źródła podatków od praw autorskich. Belgia stosuje się do dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego i przychodów kapitałowych zapewniającej zwolnienia od ich opodatkowania w przypadku powiązanych ze sobą spółek europejskich.

Zwolnione z opodatkowania są dochody z niektórych belgijskich obligacji. Opodatkowaniu u źródła podlegają natomiast dywidendy. Opodatkowanie wg standardowej stawki podatkowej wynosi 25 %. W przypadku niektórych dywidend (np. SICAV, SICAF, SIC) stawka ta jest obniżona do 15 %.

PODATEK DOCHODOWY OD SPÓŁEK

Wysokość stawki podatkowej

Stawka podatku od spółek, który jest odpowiednikiem polskiego podatku od osób prawnych CIT, wynosi 33 % + 3% podatku kryzysowego. Firmy, których dochody podlegające opodatkowaniu nie przekraczają kwoty 322.500,00 €, objęte są korzystniejszą formą podatku progresywnego.

Przedziały podatku progresywnego:

– 24,98 % dla dochodów od 0 do 25.000,00 €

– 31,93 % dla dochodów od 25.000,01 do 90.000,00 €

– 33,99 % dla dochodów od 90.000,01 do 322.500,00 €

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Celem zachęcenia do zwiększenia funduszy własnych samozatrudniający się (indépendant ) oraz podmioty stanowiące małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mogą uzyskać kredyt podatkowy. W przypadku podatku od spółek kredyt podatkowy wynosi 7,5% różnicy pomiędzy kapitałem gotówkowym wniesionym w roku poprzednim a najwyższym poziomem kapitału na koniec okresu opodatkowania.

Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o corocznie ustalaną kwotę przypadającą na każdego nowozatrudnionego pracownika MSP jest jednym z instrumentów zachęcających do podnoszenia poziomu zatrudnienia.

Odliczenia inwestycyjne przyznawane są wykonującym wolne zawody, prowadzącym produkcję rolniczą i działalność handlową. Odliczenia inwestycyjne dotyczą nakładów na nieruchomości służące do prowadzenia działalności zawodowej (dobra rzeczowe i niematerialne nabyte lub tworzone – nowe) w okresie podatkowym.

Rodzaje wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania dochodu są nie tylko rzeczywiście poniesione wydatki i koszty, ale również koszty mające charakter i zaksięgowane jako pewne wierzytelności lub straty. Wierzytelności pewne odróżnia się od wierzytelności wątpliwych, gdyż te ostatnie zależą od wydarzeń przyszłych i niepewnych. Wierzytelności wątpliwe mogą być uwzględniane w szacunkach zwolnień podatkowych, ale nie mogą być odliczone jako koszty uzyskania dochodu (będzie ono możliwe dopiero, gdy koszty te będą faktycznie poniesione). W przypadku braku dokumentów księgowych, koszty uzyskania dochodu mogą być określone ryczałtowo na podstawie wspólnego porozumienia między administracją i podatnikiem. Jeżeli takiego porozumienia nie osiągnięto, administracja dokonuje oceny wydatków lub opłat.

Koszty uzyskania dochodu, które podlegają odliczeniu od podatku obejmują m.in.:

– wynagrodzenia personelu i koszty z tym związane (w tym również dodatkowe ubezpieczenie pracowników na życie oraz częściowy zwrot kosztów wakacji),

– składki ubezpieczeniowe od ryzyka ponoszonych przez podatnika z tytułu pracy zawodowej,

– koszty najmu i opłaty związane z kosztami eksploatacji budynku lub lokalu, w którym prowadzona jest działalność zawodowa (utrzymanie, ogrzewanie, prąd itd.),

– koszty “finansowe”, tj. odsetki od pożyczonych kapitałów oraz wszelkie opłaty przeznaczone na bieżącą działalność eksploatacyjną,

– prowizje, opłaty za pośrednictwo, rabaty handlowe i inne, honoraria, gratyfikacje, wynagrodzenia i wszelkie wydatki, które dla beneficjenta oznaczają dochód lub zysk o charakterze zawodowym,

– koszty samochodu:

a) uzasadnione odpowiednim dokumentem (koszty utrzymania samochodu, ubezpieczenia, amortyzacja, konserwacje i naprawy),

b) ryczałtowo: koszty paliwa w oparciu o przejechaną liczbę kilometrów.

Koszty uzyskania dochodu dotyczące użytkowania samochodów osobowych, osobowo-bagażowych i minibusów są odliczane w wysokości 75% kosztów. Koszty samochodu użytkowanego do podróży zagranicznych odliczane są w całości. Koszty związane z zamontowaniem i użytkowaniem telefonu komórkowego, podobnie jak jego amortyzacja, są kosztami uzyskania dochodu, który nie podlega ograniczeniu do 75%. Koszty te są w całości odliczane od podatku i nie są traktowane jako koszty samochodu.

– koszty dojazdu z domu do pracy samochodem (własnym, wynajętym bądź należącym do pracodawcy lub własnej firmy) w formie ryczałtu za 1 km przebiegu. Gdy samochód jest własnością podatnika lub jest użytkowany stale w oparciu o umowę leasingu lub najmu, ryczałt może być również przyznany małżonce lub dziecku podatnika, pod warunkiem wykorzystywania go na dojazdy z domu do pracy.

– W przypadku pracodawcy koszty dojazdu są odliczane w całości, pod warunkiem odnotowania ich w ewidencji przebiegu pojazdu. Korzyści, jakie wynikają z używania samochodów służbowych do celów prywatnych, obciążone są składką solidarnościową w wysokości 33%, całkowicie na koszt pracodawcy. Inne koszty przejazdów służbowych są odliczane w wysokości 75%.

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH

Podatek od osób prawnych w Belgii różni się od polskiego podatku od osób prawnych, gdyż jest nakładany m.in. na dochody osób prawnych uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości oraz zysków uzyskanych od posiadanego kapitału. W przypadku osób prawnych nierezydentów na terenie Belgii stosowany jest podatek od dochodów osób prawnych dla nierezydentów.

PODATEK GRUNTOWY

Płatnikami podatku gruntowego w Belgii są właściciele oraz użytkownicy nieruchomości. Podstawą naliczania tego podatku jest tzw. przychód katastralny, który jest przychodem średnim, rocznym od nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, a także środków produkcji mających z natury rzeczy lub przeznaczenia charakter nieruchomości.

Okresem referencyjnym służącym do obliczenia przychodu katastralnego dla wszystkich nieruchomości jest 1 stycznia 1975 r. Od 1991 r. podatek katastralny podlega corocznej indeksacji zgodnie ze wskaźnikiem inflacji (dla 20005 r. wskaźnik ten wynosił 1,3889). Podatki gruntowe w Belgii znajdują się w gestii administracji fiskalnej regionów, a wpłaty z ich tytułu zasilają budżety gmin, prowincji i regionów. Stawki podatków katastralnych ustalane są przez władze regionalne i różnią się w zależności od miejsca usytuowania nieruchomości. Średnia stopa podatku wynosi ok.50% wartości podatku katastralnego liczonego wg stanu na 1.01.1975 r.

Zwolnienia od podatku gruntowego stosowane są w stosunku do posiadłości publicznych, nieruchomości użyteczności publicznej (szkoły, szpitale). Ponadto, istnieje możliwość zastosowania czasowego zwolnienia od podatku gruntowego, z przyczyn ekonomicznych (np. w przypadku zawieszenia eksploatacji danej nieruchomości). Ulgi dotyczą również inwalidów i osób niepełnosprawnych.

Osoby będące właścicielami nieruchomości nie służącymi do celów profesjonalnych płacą z tego tytułu podatek od osób fizycznych. Podstawą wymiaru tego podatku jest przychód katastralny lub wartość dzierżawna, pomniejszone o zryczałtowaną ulgę stanowiącą równowartość kosztów oprocentowania kredytu oraz ulgę z tytułu opłacanego podatku gruntowego. Przychody uzyskiwane z tytułu posiadania nieruchomości wliczane są do łącznych przychodów obciążonych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Osoby posiadające większą liczbę nieruchomości płacą zarówno podatek gruntowy, jak i podatek od osób fizycznych z tytułu przychodów z nieruchomości.

PODATEK VAT

Podstawowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT) w Belgii wynosi 21%. Dodatkowo występują stawki zredukowane w wysokości 12%, 6% i 0%. Stawką 6% objęte są produkty pierwszej potrzeby, w tym produkty żywnościowe, lekarstwa, woda, książki i czasopisma, produkty rolne, usługi transportowe, naprawy. Stawką 12% objęte są m.in. opłaty za węgiel, opłaty radiowo-telewizyjne, budownictwo mieszkaniowe, margaryna, pieluchy dla dorosłych. Stawkę zredukowaną 0% stosuje się do towarów eksportowanych oraz gazet codziennych.

Deklaracje podatku VAT składane są miesięcznie lub kwartalnie. Istnieje możliwość przeniesienia nadpłaconego podatku na kolejny okres rozliczeniowy, a w przypadku gdy kwota nadpłaty przewyższa 1500 € otrzymać jej zwrot.

PODATEK AKCYZOWY

Podatkiem akcyzowym w Belgii obciążone są papierosy, cygara i inne wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe i wybrane napoje orzeźwiające oraz kawa, paliwa, oleje ropopochodne, gaz ziemny, propan butan i inne nośniki energii.

Źródłowe informacje na temat systemu podatkowego w Belgii dostępne są na stronie internetowej federalnego Ministerstwa Finansów http://minfin.fgov.be w zakładce „Memento fiscal” dostępnej w języku francuskim, angielskim i niderlandzkim.

Źródło: belgium.trade.gov.pl

Facebook