Praca studencka

with Brak komentarzy
Czas czytania: 5 minut

Wielu uczniów i studentów podejmuje pracę już w trakcie nauki. Niektórzy pracują w wolnym od nauki czasie, np. w weekendy, inni pracują w czasie wakacji szkolnych.

W Belgii dość atrakcyjną formą zatrudnienia na szczególnych warunkach jest umowa o pracę studencką Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten/ Convention pour l’emploi d’étudiants. W niniejszej publikacji przedstawiamy prawa i obowiązki pracujących uczniów i studentów.

W jakim wieku można podjąć pracę studencką?

Pracę studencką można podjąć dopiero po zakończeniu obowiązkowej edukacji w pełnym wymiarze godzin czyli najwcześniej po zakończeniu pierwszych dwóch lat szkoły średniej i po ukończeniu 15. roku życia. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, obowiązkowa edukacja w pełnym wymiarze godzin kończy się dopiero w wieku 16 lat. Następnie trzeba kontynuować naukę w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin.

W niektórych przypadkach nie można podjąć pracy na zasadach umowy o pracę studencką:

 • jeśli uczeń pracował już dłużej niż 12 miesięcy u tego samego pracodawcy;
 • jeśli uczeń jest zapisany jedynie do szkoły wieczorowej;
 • jako student wykonujący nieodpłatną pracę w ramach bezpłatnego stażu, który jest częścią programu nauki lub studiów.

Młodzi ludzie, którzy na przemian uczą się i pracują, mogą zatem pracować na umowę o studencką, ale nie u pracodawcy, u którego odbywają staż. Jeśli jednak Ci pracodawcy chcą zatrudnić uczniów/studentów po zakończeniu stażu, muszą zawrzeć z nimi zwykłą umowę o pracę.

Kiedy można wykonywać pracę studencką?

Pracę studencką można wykonywać przez cały rok kalendarzowy czyli w ciągu roku szkolnego i podczas wakacji.

Umowa o pracę studencką

Osoba, podejmująca pracę studencką, musi otrzymać i podpisać umowę i regulamin pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Umowa musi zawierać następujące informacje:

 • dane studenta/ucznia
 • dane pracodawcy
 • miejsce wykonywania pracy
 • krótki opis pracy
 • godziny pracy
 • datę rozpoczęcia i zakończenia umowy (maksymalnie 1 rok)
 • wysokość wynagrodzenia i termin płatności.

Wskazówka: model umowy można znaleźć na stronie www.acv-enter.be.

Warto zapoznać się z regulaminem pracy, ponieważ znajdują się w nim ważne informacje dotyczące postępowania w przypadku choroby, spóźnienia do pracy, itd.

Okres próbny

Pierwsze trzy dni robocze pracy studenckiej stanowią okres próbny. W tym okresie zarówno pracodawca jak i student mogą rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (natychmiast).

Płaca

Pracujący uczeń/student powinien otrzymywać płacę odpowiednią do wykonywanej funkcji i wieku, zgodnie z branżowym układem zbiorowym pracy lub układem zbiorowym w przedsiębiorstwie. Jeśli w sektorze lub w przedsiębiorstwie nie podpisano układu zbiorowego, to uczeń/student, który przepracował minimum jeden miesiąc w systemie pracy studenckiej, ma prawo do minimalnej płacy gwarantowanej. Za godziny nadliczbowe (ponad 9 godzin dziennie lub ponad 40 godzin tygodniowo) przysługuje dodatkowa płaca. Za godziny nadliczbowe w niedziele i święta przysługuje podwójna stawka.

Rozwiązanie stosunku pracy (zwolnienie z pracy)

W przypadku umowy o pracę studencką każda ze stron (pracodawca i pracownik) może zakończyć umowę o pracę pod warunkiem zachowania okresów wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę musi być przekazane na piśmie.

 

Okresy wypowiedzenia w przypadku pracy studenckiej:

Czas trwania umowy Wypowiedzenie ze strony pracodawcy Wypowiedzenie ze strony pracownika
Podczas 3-dniowego okresu próbnego Natychmiast Natychmiast
Umowa na 1 miesiąc 3 dni 1 dzień
Umowa na okres dłuższy niż miesiąc i krótszy niż 12 miesięcy 7 dni 3 dni

 

Ile godzin można pracować na umowę o pracę studencką?

Uczniowie i studenci mogą pracować 475 godzin, otrzymując płacę, od której jest odprowadzana niższa składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2,71 procent. Można pracować więcej godzin, ale wówczas pracodawca potrąca z płacy wyższą składkę w wysokości 13,07 procent. Osobisty licznik 475 godzin można znaleźć na stronie www.studentatwork.be .

Wskazówka: studenci pracujący w branży hotelarskiej mogą wybrać system 50 dni okazjonalnej pracy lub mogą zdecydować się na kombinację dwóch systemów obliczania godzin pracy.

Podatek dochodowy

Wysokość płacy ucznia/studenta może mieć wpływ na wysokość podatku dochodowego jego rodziców i jego samego.

Wpływ płacy ucznia/studenta na podatek dochodowy rodziców

Aby uczeń/student mógł być traktowany jako dziecko na utrzymaniu, w roku 2019 (rozliczenia w roku 2020) może zarobić maksymalnie:

– 6.942,50 euro brutto podstawy do opodatkowania jeśli pracujący uczeń/student mieszka z obydwojgiem rodziców pozostających ze sobą w związku małżeńskim,

– 8.792,50 euro jeśli pracujący uczeń/student mieszka tylko z jednym rodzicem.

Jeśli wyżej wymienione kwoty zostaną przekroczone, uczeń/student nie może być już traktowany jako dziecko na utrzymaniu, a jego rodzice będą płacić wyższe podatki.

Jeśli w ciągu 2019 roku pracujący uczeń/student zarobi powyżej 12.657,14 euro, również będzie musiał zapłacić podatek dochodowy.

W przypadku dodatkowych dochodów, takich jak alimenty lub dochody z innych źródeł, należy złożyć zeznanie podatkowe, wykazując wszystkie dochody. W przypadku pracy studenckiej mają zastosowanie inne (korzystniejsze) metody obliczania podatku.

Wpływ pracy studenckiej na prawo do świadczeń rodzinnych

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono reformę świadczeń rodzinnych we Flandrii. Świadczenia rodzinne są teraz częścią tzw. „groeipakket”.

Wysokość dochodu ucznia/studenta nie ma już wpływu na prawo do świadczeń rodzinnych. Prawo do świadczeń rodzinnych/groeipakket zależy jedynie od liczby przepracowanych godzin i rodzaju umowy o pracę.

Poniżej 18. roku życia

Do miesiąca, w którym uczeń/student kończy 18 lat, jest on bezwarunkowo uprawniony do świadczeń rodzinnych/groeipakket.

Powyżej 18. roku życia

Do miesiąca, w którym uczeń/student kończy 25 lat, ma prawo do świadczeń rodzinnych/groeipakket za każdy miesiąc, w którym pracuje mniej niż 80 godzin.

Pierwsze 475 godzin – przepracowanych w ciągu roku w systemie pracy studenckiej na obniżonej składce na ubezpieczenie społeczne – te godziny nie są uwzględniane. Liczą się jedynie godziny na innych umowach o pracę.

 

Kwartał Dopuszczalna maksymalna liczba godzin pracy
1. kwartał (styczeń, luty, marzec) Max. 240 godzin
2. kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) Max. 240 godzin
3. kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) Bez ograniczeń
4. kwartał (październik, listopad, grudzień) Max. 240 godzin

 

Okres przejściowy

Reforma systemu świadczeń rodzinnych została wprowadzona w połowie roku akademickiego, dlatego studenci/uczniowie do końca tego roku akademickiego (2018-2019) mogą wybrać, które – stare czy nowe – przepisy mają być zastosowane.

Wskazówki:

 • Absolwentów, którzy zakończyli lub przerwali naukę, obowiązują inne przepisy. Można je znaleźć na stronie www.acv-enter.be lub w folderze informacyjnym „School’s out!”.
 • Inne zasady obowiązują osoby mieszkające w Brukseli, inne w Walonii. Więcej informacji na ten temat można uzyskać poprzez ISA – naszą linią informacyjną dla studentów.

Święta państwowe

W Belgii jest dziesięć ustawowych dni świątecznych. Jeśli święto przypada w dzień roboczy w okresie obowiązywania umowy, uczeń/student ma prawo do normalnej płacy za ten dzień. Jeśli święto państwowe przypada w niedzielę, wówczas przysługuje inny wolny dzień w normalny dzień roboczy. Jeśli uczeń/student musi pracować w dzień świąteczny, wówczas ma prawo do innego wolnego dnia przypadającego w dzień roboczy.

Co w przypadku choroby?

W przypadku choroby trzeba natychmiast zawiadomić pracodawcę. W ciągu dwóch dni należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie. Uczniowie/studenci, którzy pracują dłużej niż miesiąc, mają prawo do płacy gwarantowanej.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to wypadek, który ma miejsce podczas wykonywania pracy lub w drodze do pracy i z pracy. Gdy zdarzy się taki wypadek, należy natychmiast poinformować o tym pracodawcę oraz swoją kasę chorych. Prawo do świadczenia/zasiłku chorobowego powstaje natychmiast. Wszystkie koszty leczenia, opieki medycznej, rehabilitacji oraz leków są pokrywane przez ubezpieczenie pracodawcy. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie.

Studenci zagraniczni

Uczniowie i studenci, z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub ze Szwajcarii, mają takie same prawa i obowiązki jak studenci uczący się w Belgii, nawet jeśli nie mieszkają w Belgii.

ISA – linia informacyjna ACV dla pracujących uczniów i studentów

Poprzez ISA można otrzymać odpowiedzi na bardzo konkretne pytania dotyczące warunków zatrudnienia i płac dla uczniów i studentów.

Z ISA można się kontaktować w dni robocze od 14.00 do 17.00.

ACV-Enter

Uczniowie i studenci w wieku od 15 do 25 lat mogą bezpłatnie zrzeszyć się w ACV-Enter.

ACV-enter to specjalny program dla pracujących uczniów i studentów oraz dla absolwentów.

Członkowie ACV-Enter otrzymują niezbędne informacje i wsparcie, aby bezpiecznie podjąć (pierwsze) zatrudnienie w systemie pracy studenckiej lub na podstawie normalnej umowy o pracę, informacje o stypendiach oraz o pomocy prawnej.

www.acv-enter.be

Facebook